MOU สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะกับสถานศึกษา-ตัวแทนชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ กับสถานศึกษาและตัวแทนชุมชนเพิ่มขีดความสามารถด้านการอ่านและเขียนภาษา ที่ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคาร 24 ตึกสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) Continue reading “MOU สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะกับสถานศึกษา-ตัวแทนชุมชน”